Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn văn

Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn văn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ các PT biểu đạt đã học

Giải chi tiết:

Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh

Ý kiến của bạn