Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biết tính trạng màu hoa do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên

Cho biết tính trạng màu hoa do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết tính trạng màu hoa do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó khi có mặt 3 alen trội A,B,D thì quy định hoa đỏ, các trường hợp còn lại đều có hoa màu trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A, B, D lần lượt là: 0,3; 0,3 ; 0,5. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

(1) Quần thể có 27 kiểu gen.

(2) Có 8 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

(3) Kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ gần bằng 80,5%.

(4) Trong số các cây hoa đỏ, tỉ lệ  cây hoa đỏ thuần chủng lớn hơn  1%.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A-B-D- = đỏ

Các kiểu gen khác là trắng

1 cặp gen trong quần thể sẽ tạo ra 3 kiểu gen (AA, Aa, aa). Quần thể có số kiểu gen là : 3 x 3 x 3 = 27 A-B-D- qui định hoa đỏ. A- có 2 kiểu gen là AA và Aa. Số kiểu gen qui định hoa đỏ là : 2 x 2 x 2 = 8 Tần số alen a là : 1- 0,3 = 0,7

ð Kiểu hình aa = 0,72 = 0,49

ð Kiểu hình A- = 1 – 0,49 = 0,51

Tương tự tính được B- = 0,51 và D - = 0,75

Kiểu hình hoa đỏ A-B-D- = 0,51 x 0,51 x 0,75 = 0,195075 = 19,5075%

ð Kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ : 100% - 19,5075% = 80,4925%

Cây hoa đỏ thuần chủng AABBDD chiếm tỉ lệ : 0,32 x 0,32 x 0,52 = 81/40000

ð Trong số các cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ : 3/289

Các kết luận đúng là : cả 4 KL trên

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn