Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ dưới đâyBiểu đồ trên thể hiện nội dung nào

Cho biểu đồ dưới đâyBiểu đồ trên thể hiện nội dung nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ dưới đây:

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng đặt tên biểu đồ

Giải chi tiết:

Biểu đồ đường => có khả năng thể hiện tốt nhất tốc độ tăng trưởng của đối tượng trong 1 giai đoạn

=> Biểu đồ đã cho thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 1990 – 2014

Chọn A

Ý kiến của bạn