Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ sau đây: Biểu đồ thể hiện cơ

Cho biểu đồ sau đây: Biểu đồ thể hiện cơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ sau đây:

Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp phân theo ngành ở nước ta trong năm 2000 và 2008

 (Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây chính xác:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A. Tỉ trọng ngành công nghiệp khai thác mỏ,  công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước có xu hướng giảm tỉ trọng; tỉ trọng công nghiệp chế biến có xu hướng tăng tỉ trọng.

(tỷ trọng công nghiệp khai thác mỏ giảm từ 11,2%- 9,8%, tỷ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước có xu hướng giảm từ 5,6%-4,6%; tỷ trọng công nghiệp chế biến tăng từ 83,2%-85,6% )

Ý kiến của bạn