Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ sau GDPNGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012

Cho biểu đồ sau GDPNGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ sau: GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận xét biểu đồ

Giải chi tiết:

GDP/người Hoa Kì lớn nhất, đạt > 50.000 USD => A đúng

GDP/người Nhật Bản, Trung Hoa tăng; GDP/ng Trung Quốc thấp nhất => B, C, D sai

Chọn A

Ý kiến của bạn