Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ về dầu mỏ và điện của nước ta giai đoạn 201

Cho biểu đồ về dầu mỏ và điện của nước ta giai đoạn 201

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ về dầu mỏ và điện của nước ta giai đoạn 2014 – 2018:

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào loại biểu đồ.

Giải chi tiết:

Biểu đồ thể hiện quy mô sản lượng dầu mỏ và điện.

Chọn A.

Ý kiến của bạn