Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồBIỂU ĐỒ THỂ HIỆN LƯỢNG MƯA LƯỢNG BỐC HƠI MỘT

Cho biểu đồBIỂU ĐỒ THỂ HIỆN LƯỢNG MƯA LƯỢNG BỐC HƠI MỘT

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở NƯỚC TA

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự chênh lệch lượng mưa và lượng bốc hơi của một số địa điểm ở nước ta ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận xét biểu đồ

Giải chi tiết:

Từ khóa “không”

Huế có lượng mưa lớn nhất, TP.Hồ Chí Minh lớn thứ 2 , Hà Nội lớn thứ 3.

TP. Hồ Chí Minh  có lượng bốc hơi  lớn thứ 1, Huế lớn thứ 2, Hà Nộ lớn thứ 3.

Huế có lượng mưa và lượng bốc hơi cao nhất.

Chọn D

Ý kiến của bạn