Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất : CH<sub>4</sub> ; C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> ;

Cho các chất : CH<sub>4</sub> ; C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> ;

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất : CH4 ; C2H2 ; C2H4 ; C2H5OH ; CH2=CHCOOH ; C6H5NH2(anilin) ; C6H5OH(phenol) ; C6H6(benzen) ; CH3CHO. Số chất phản ứng được với nước brom là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn : C2H2 ; C2H4 ; CH2=CHCOOH ; C6H5NH2 ; C6H5OH ; CH3CHO

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn