Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây 1 CH3CH2COOCH

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây 1 CH3CH2COOCH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3COOCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COOH; (5) CH3CH(COOC2H5)COOCH3; (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC-COOC2H5. Những chất thuộc loại este là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa este: Este là hợp chất hữu cơ thu được khi thay OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR (với R là gốc hiđrocacbon).

Giải chi tiết:

Dựa vào định nghĩa este: Este là hợp chất hữu cơ thu được khi thay OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR (với R là gốc hiđrocacbon).

Vậy những chất thuộc loại este là:

(1) CH3CH2COOCH3

(2) CH3COOCH3

(3) HCOOC2H5

(5) CH3CH(COOC2H5)COOCH3

(7) CH3OOC-COOC2H5

Đáp án D

Ý kiến của bạn