Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất: Cu, NaOH, Fe2O3, MnO<sub

Cho các chất: Cu, NaOH, Fe2O3, MnO<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: Cu, NaOH, Fe2O3, MnO2 và Fe lần lượt tác dụng với HCl. Số phản ứng hoá học xảy ra là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các chất phản ứng: NaOH; Fe2O3; MnO2; Fe

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

MnO2 + 2HCl(đặc,nóng) → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn