Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất glucozo, saccarozo, tinh bột, glixerol và các p

Cho các chất glucozo, saccarozo, tinh bột, glixerol và các p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất glucozo, saccarozo, tinh bột, glixerol và các phát biểu sau:

(a) Có 2 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3, to.

(b) Có 2 chất có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.

(c) Có 3 chất mà dung dịch của nó có thể hòa tan được Cu(OH)2.

(d) Cả 4 chất đều có nhóm –OH trong phân tử.

Số phát biểu đúng là: 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) Sai. 1 : Glucozo

(b) Sai. 0.

(c) Đúng. 3 : glucozo, saccarozo, glixerol

(d) Đúng

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn