Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất khí sau CH4 C2H2 C2H4 HCl Để nhận biết các

Cho các chất khí sau CH4 C2H2 C2H4 HCl Để nhận biết các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất khí sau: CH4, C2H2, C2H4, HCl. Để nhận biết các khí, người ta sử dụng 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của các khí để nhận biết.

Giải chi tiết:

- Dẫn các khí qua dung dịch AgNO3/NH3 thấy hiện tượng:

+ xuất hiện kết tủa vàng là C2H2.

PTHH: C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

+ xuất hiện kết tủa trắng là HCl.

PTHH: HCl + AgNO3 + NH3 → AgCl ↓ + NH4NO3

+ không hiện tượng là CH4, C2H4.

- Dẫn hai khí CH4, C2H4 qua dung dịch Br2 thấy hiện tượng:

+ dung dịch Br2 nhạt màu dần tới mất màu là C2H4.

PTHH: C2H4 + Br2 → C2H4Br2

+ không hiện tượng là CH4.

Chọn C.

Ý kiến của bạn