Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau CH2=CHCHO CH3CH=CHCOOH CH3CH2CHO CH2=C

Cho các chất sau CH2=CHCHO CH3CH=CHCOOH CH3CH2CHO CH2=C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: CH2=CHCHO, CH3CH=CHCOOH, CH3CH2CHO, CH2=CHCH2OH, CH≡CCHO. Số chất khi phản ứng với H2 dư, xúc tác Ni, đun nóng đều tạo thành ancol propylic là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hợp chất đã cho khi phản ứng với H2 dư (điều kiện thích hợp) tạo sản phẩm là ancol propylic (CH3 – CH2 – CH2 – OH).

Giải chi tiết:

Các chất khi phản ứng với H2 dư, xúc tác Ni, đun nóng đều tạo thành ancol propylic là CH2=CHCHO, CH3CH2CHO, CH2=CHCH2OH, CH≡CCHO (4 chất).

CH2 = CH – CHO + 2H2 → CH3 – CH2 – CH2 – OH

CH3 – CH2 – CHO + H2 → CH3 – CH2 – CH2 – OH

CH2 = CH – CH2 – OH + H2 → CH3 – CH2 – CH2 – OH

CH ≡ C – CHO + 3H2 → CH3 – CH2 – CH2 – OH

Chọn A.

Ý kiến của bạn