Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau CuCl2 BaCl2 AlCl3 HNO3 FeO ZnNO32 Dãy

Cho các chất sau CuCl2 BaCl2 AlCl3 HNO3 FeO ZnNO32 Dãy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: CuCl2, BaCl2, AlCl3, HNO3, FeO, Zn(NO3)2. Dãy các chất tác dụng với dung dịch NaOH là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dung dịch axit tác dụng với bazơ tạo muối và nước.


Dung dịch muối tác dụng với bazơ tan tạo muối mới và bazơ mới trong đó có chất kết tủa hoặc chất khí.

Giải chi tiết:

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

Đáp án D

Ý kiến của bạn