Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau NaNO3 KClO3 KMnO4 H2O có cùng khối lượ

Cho các chất sau NaNO3 KClO3 KMnO4 H2O có cùng khối lượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: NaNO3, KClO3, KMnO4, H2O có cùng khối lượng. Ở cùng điều kiện thích hợp, chất nào tạo ra nhiều khí oxi nhất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào phương trình hóa học điều chế oxi từ các chất và tính được số mol khí O2 được tạo ra từ từng chất.

Giải chi tiết:

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

a/85 mol   →               a/170 mol

2KClO3 → 2KCl + 3O2

a/122,5 mol  →      3a/245 mol

2KMnO4 →  K2MnO4 + MnO2 + O2

a/158 mol     →                       a/316 mol

2H2O → 2H2 + O2

a/18 mol  →    a/36 mol

Đáp án D

Ý kiến của bạn