Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau tan trong nước Na2CO3 CH3COOCH3 HCOOH

Cho các chất sau tan trong nước Na2CO3 CH3COOCH3 HCOOH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau tan trong nước: Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số chất điện li mạnh và điện li yếu lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm chất điện li để xác định chất điện li mạnh hay chất điện li yếu.

Giải chi tiết:

- Chất điện li mạnh:

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

MgCl2 → Mg2+ + 2Cl-

- Chất điện li yếu:

HCOOH ⇄ HCOO- + H+

HF ⇄ H+ + F-

- Chất không điện li: CH3COOCH3

Đáp án A

Ý kiến của bạn