Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất X Y Z thỏa mãn sơ đồ phản ứng sauMg xright

Cho các chất X Y Z thỏa mãn sơ đồ phản ứng sauMg xright

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ phản ứng sau:

Mg (xrightarrow{{ + HCl}}) X (xrightarrow{{ + NaOH}}) Y (xrightarrow{{{t^0}}}) Z

Các chất X và Z lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của Mg và các hợp chất của Mg.

Giải chi tiết:

Mg (xrightarrow{{ + HCl}}) MgCl2 (xrightarrow{{ + NaOH}}) Mg(OH)2 (xrightarrow{{{t^0}}}) MgO

Mg + 2HCl → MgCl2 (X) + H2

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 (Y) + 2NaCl

Mg(OH)2 (xrightarrow{{{t^0}}}) MgO (Z) + H2O

Vậy X và Z lần lượt là MgCl2 và MgO.

Chọn A.

Ý kiến của bạn