Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chuỗi thức ăn sau1 Ngô → sâu → nhái → rắn      

Cho các chuỗi thức ăn sau1 Ngô → sâu → nhái → rắn      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chuỗi thức ăn sau:

(1) Ngô → sâu → nhái → rắn.           (2) Ngô → châu chấu → chim sẻ → đại bàng.

(3) Ngô → chuột → rắn → diều hâu. (4) Ngô → châu chấu → chim sẻ → rắn.

Có bao nhiêu kết luận nào sau đây là đúng ?

(1). Trong các chuỗi thức ăn trên, ngô thuộc sinh vật sản xuất..

(2). Trong chuỗi thức ăn (3) và (4), rắn là sinh vật tiêu thụ bậc 2.

(3). Trong các chuỗi thức ăn trên đều có bậc dinh dưỡng cao nhất là bậc 4.

(4). Trong chuỗi thức ăn (2), chim sẻ là sinh vật tiêu thụ bậc 3.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(1) đúng, ngô là thực vật – sinh vật tự dưỡng.

(2) sai, ở chuỗi thức ăn (4), rắn là sinh vật tiêu thụ bậc 3

(3) đúng, vì có 4 mắt xích.

(4) sai, trong chuỗi thức ăn (2), chim sẻ là sinh vật tiêu thụ bậc 2.

Chọn B

Ý kiến của bạn