Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các đặc điểm sau: (1) ADN mạch vòng kép.               

Cho các đặc điểm sau: (1) ADN mạch vòng kép.               

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các đặc điểm sau:

(1) ADN mạch vòng kép.                   (2) Có chứa gen đánh dấu.                      (3) ADN mạch thẳng kép.          

(4) Có trình tự nhận biết của enzim cắt.                                   (5) Có kích thước lớn hơn so với ADN vùng nhân.

Có bao nhiêu đặc điểm đúng với plasmit làm thể truyền trong công nghệ gen?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các đặc điểm đúng với plasmit làm thể truyền trong công nghệ gen là (1) (2) (4)

Câu (1) đúng vì plasmid cần là ADN mạch vòng kép để nó có thể tồn tại độc lập ngoài nhân của tế bào nhận

Câu (2) đúng vì plasmid cần có chứa gen đánh dấu để có thể nhận biết và phân lập dòng tế bào đã nhận được gen cần chuyển

Câu (4) đúng vì cần có trình tự nhận biết cắt để mà có thể cắt đặc hiệu và nối vào chỗ đó gen cần chuyển

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn