Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các dung dịch sau KOH NaOH BaOH2 NaCl CaOH2 Số dung

Cho các dung dịch sau KOH NaOH BaOH2 NaCl CaOH2 Số dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các dung dịch sau: KOH, NaOH, Ba(OH)2, NaCl, Ca(OH)2. Số dung dịch làm phenolphtalein chuyển màu hồng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dung dịch bazơ hoặc có tính bazơ làm phenolphtalein chuyển màu hồng.

Giải chi tiết:

KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 làm phenolphtalein chuyển màu hồng.

Đáp án A

Ý kiến của bạn