Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các este: CH3COOC6H5; C

Cho các este: CH3COOC6H5; C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các este: CH3COOC6H5; CH3COOCH=CH2; CH2=CH-COOCH3; C6H5COOCH3; (C17H35COO)3C3H5. Có bao nhiêu este khi bị thủy phân không tạo ra ancol? 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CH3COOC6H5; CH3COOCH=CH2

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn