Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các hợp chất ion sau KCl NaF MgO Al2O3 CaF2 Có bao

Cho các hợp chất ion sau KCl NaF MgO Al2O3 CaF2 Có bao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hợp chất ion sau: KCl, NaF, MgO, Al2O3, CaF2. Có bao nhiêu hợp chất ion được tạo bởi các cation và anion có cùng cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết cấu hình các cation và anion tạo nên những hợp chất trên, xem hợp chất nào được tạo bởi cation và anion có cùng cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6.

Giải chi tiết:

- Với KCl:

Cation K+: 1s22s22p63s23p6.

Anion Cl-: 1s22s22p63s23p6.

⟹ Loại.

- Với NaF:

Cation Na+: 1s22s22p6.

Anion F-: 1s22s22p6.

⟹ Chọn.

- Với MgO:

Cation Mg2+: 1s22s22p6.

Anion O2-: 1s22s22p6.

⟹ Chọn.

- Với Al2O3.

Cation Al3+: 1s22s22p6.

Anion O2-: 1s22s22p6.

⟹ Chọn.

- Với CaF2:

Cation Ca2+: 1s22s22p63s23p6.

Anion F-: 1s22s22p6.

⟹ Loại.

Vậy có 3 hợp chất ion thỏa mãn: NaF, MgO, Al2O3.

Đáp án B

Ý kiến của bạn