Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các hợp chất sau NaNO3 KClO3 KMnO4 H2O có cùng số m

Cho các hợp chất sau NaNO3 KClO3 KMnO4 H2O có cùng số m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hợp chất sau: NaNO3, KClO3, KMnO4, H2O có cùng số mol. Ở cùng điều kiện thích hợp, chất tạo ra nhiều khí oxi nhất là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào phương trình hóa học điều chế oxi từ các chất và tính được số mol khí O2 được tạo ra từ từng chất.

Giải chi tiết:

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

1 mol   →                      0,5 mol

2KClO3 → 2KCl + 3O2

1 mol  →                 1,5 mol

2KMnO4 →  K2MnO4 + MnO2 + O2

1 mol     →                                    0,5 mol

2H2O → 2H2 + O2

1 mol  →          0,5 mol

Đáp án B

Ý kiến của bạn