Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định saua Nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào d

Cho các nhận định saua Nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định sau:

(a) Nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl và ngược lại luôn thu được cùng một lượng CO2.

(b) Khi nhỏ từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 2a mol Na2CO3, không thấy có khí thoát ra.

(c) Si phản ứng tương đối mạnh với dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro sau phản ứng.

(d) Nhiệt phân hoàn toàn Ba(HCO3)2 rắn thu được BaO.

(e) SiO2 tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH loãng, dư tạo muối.

Số nhận định đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của các chất và hợp chất trong chương cacbon - silic.


Lưu ý những sai lầm thường gặp.

Giải chi tiết:

- (a) sai, vì khi nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl và ngược lại xảy ra các quá trình khác nhau:

+ Cho từ từ CO32- vào dung dịch H+, xảy ra phản ứng:

2H+ + CO32- → CO2 ↑+ H2O

+ Cho từ từ H+ vào dung dịch CO32- , xảy ra 2 phản ứng lần lượt:

H+ + CO32- → HCO3-

H+ + HCO3- → CO2 ↑+ H2O

⟹ Lượng CO2 thu được là khác nhau.

- (b) đúng, vì khi cho từ từ H+ vào dung dịch CO32- , xảy ra 2 phản ứng lần lượt:

H+ + CO32- → HCO3- (1)

H+ + HCO3- → CO2 ↑+ H2O (2)

Ở phản ứng (1), nH+ < ({n_{C{O_3}^{2 - }}})

⟹ H+ hết ⟹ Không còn H+ cho phản ứng (2) ⟹ Không sinh ra khí CO2.

- (c) đúng

PTHH: Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

- (d) đúng

Ba(HCO3)2 (xrightarrow{{{t^0}}}) BaCO3 + CO2 + H2O

BaCO3 (xrightarrow{{{t^0}}}) CaO + CO2

- (e) sai, vì SiO2 không phản ứng với dung dịch NaOH loãng, dư tạo muối.

⟹ Có 3 nhận định đúng: b, c, d.

Đáp án B

Ý kiến của bạn