Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các nhân tố sau: (1) Chọn lọc tự nhiên                 

Cho các nhân tố sau: (1) Chọn lọc tự nhiên                 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhân tố sau:

(1) Chọn lọc tự nhiên                              (2) Giao phối ngẫu nhiên

(3) Giao phối không ngẫu nhiên                       (5) Đột biến

(4) Các yếu tố ngẫu nhiên                                  (6) Di nhập gen

Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhân tố làm nghèo vốn gen của quần thể là (1) (3) (4) (6)

Hiện tượng di nhập gen có thể làm giảm ,tăng hoặc không thay đổi sự đa dạng di  truyền của quần thể

Nếu hiện tượng xuất cư của các cá thể mang đi vốn gen lớn trong quần thể gốc ban đầu thì có thể làm giảm di truyền của quần thể 

Nếu hiện tượng  nhập cư trong quần thể và  mang các gen mới đến trong quần thể => quần thể đa dạng di truyền

Nếu lượng alen xuất cư bằng với alen nhập cư thì  vốn gen trong quần thể ban đầu khoogn bị thay đổi

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn