Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhân tố sau1 các ribonucleotit tự do 2 tARN 3 m

Cho các nhân tố sau1 các ribonucleotit tự do 2 tARN 3 m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhân tố sau:

(1) các ribonucleotit tự do; (2) tARN; (3) mARN; (4) ADN;

(5) ATP;          (6) Ribosome; (7) Axit amin; (8) ADN polimeraza;

Số lượng các yếu tố không tham gia vào quá trình dịch mã ở sinh vật nhân sơ bao gồm


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dịch mã là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit sử dụng mARN là khuôn mẫu.

Các thành phần không tham gia dịch mã là: (1),(4),(8).

Chọn B

Ý kiến của bạn