Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các oxit có công thức hóa học sau SO2 Fe2O3 P2O5 và

Cho các oxit có công thức hóa học sau SO2 Fe2O3 P2O5 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các oxit có công thức hóa học sau: SO2; Fe2O3; P2O5 và Na2O. Chất nào thuộc loại oxit bazơ, chất nào thuộc loại oxit axit? Gọi tên các oxit đó 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Oxit axit là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.


Tên gọi oxit axit: tên phi kim (có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit (có tiền tố chỉ số lượng nguyên tử oxi).


Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.


Tên gọi của oxit bazơ: Tên kim loại (nếu kim loại nhiều hóa trị kèm theo hóa trị) + oxit.

Giải chi tiết:

Oxit bazơ là

+ Fe2O3 : sắt (III) oxit.

+ Na2O : natri oxit.

Oxit axit là

+ SO2 : lưu huỳnh đioxit.

+ P2O5 : đinitơ pentaoxit.

Ý kiến của bạn