Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phân thức d1x^2 - 5xd - 32x - 10 Phân thức d1x^

Cho các phân thức d1x^2 - 5xd - 32x - 10 Phân thức d1x^

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phân thức (dfrac{1}{{{x^2} - 5x}};,,dfrac{{ - 3}}{{2x - 10}}). Phân thức (dfrac{1}{{{x^2} - 5x}}) sau khi quy đồng mẫu là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Phân tích các mẫu thức về dạng tích các nhân tử


Bước 2: Chọn hệ số tự do của MTC là BCNN của các hệ số tự do các mẫu thức


 Mỗi nhân tử xuất hiện ở các mẫu thức ta lấy với bậc cao nhất.


Bước 3: Nhân chúng lại với nhau được MTC và tìm NTP.


Bước 4: Thực hiện quy đồng phân thức.

Giải chi tiết:

(dfrac{1}{{{x^2} - 5x}};,,dfrac{{ - 3}}{{2x - 10}})

Ta có: (dfrac{1}{{{x^2} - 5x}} = dfrac{1}{{xleft( {x - 5} right)}}) và (dfrac{{ - 3}}{{2x - 10}} =  - dfrac{3}{{2left( {x - 5} right)}})

( Rightarrow MTC = 2xleft( {x - 5} right))

( Rightarrow dfrac{1}{{{x^2} - 5x}} = dfrac{2}{{2xleft( {x - 5} right)}})

Chọn B.

Ý kiến của bạn