Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phân thức d2x^2 - 1dxx^2 + 2x + 1 Phân thức d2x

Cho các phân thức d2x^2 - 1dxx^2 + 2x + 1 Phân thức d2x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phân thức (dfrac{2}{{{x^2} - 1}};,,dfrac{x}{{{x^2} + 2x + 1}}). Phân thức (dfrac{2}{{{x^2} - 1}}) sau khi quy đồng mẫu là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Phân tích các mẫu thức về dạng tích các nhân tử


Bước 2: Mỗi nhân tử xuất hiện ở các mẫu thức ta lấy với bậc cao nhất.


Bước 3: Nhân chúng lại với nhau được MTC và tìm NTP.


Bước 4: Thực hiện quy đồng phân thức.

Giải chi tiết:

(dfrac{2}{{{x^2} - 1}};,,dfrac{x}{{{x^2} + 2x + 1}})

Ta có:  (dfrac{2}{{{x^2} - 1}} = dfrac{2}{{left( {x - 1} right)left( {x + 1} right)}}) và (dfrac{x}{{{x^2} + 2x + 1}} = dfrac{x}{{{{left( {x + 1} right)}^2}}})  

( Rightarrow MTC = left( {x - 1} right){left( {x + 1} right)^2})

( Rightarrow dfrac{2}{{{x^2} - 1}} = dfrac{{2left( {x + 1} right)}}{{left( {x - 1} right){{left( {x + 1} right)}^2}}}) 

Chọn A.

Ý kiến của bạn