Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phản ứng : (1) CaC2+H2O     

Cho các phản ứng : (1) CaC2+H2O     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng :

(1) CaC2+H2O      →                          (2) CH3–CCAg+HCl→ 

(3) CH3COOH+ NaOH →                   (4) CH3COONH3CH3+KOH→ 

(5) C6H5ONa+HCl →                          (6) CH3NH2+HNO2→ 

(7) NH3+ Cl→                                  (8) C6H5–NH2+HNO2 + HCl→ 

 Có bao nhiêu phản ứng có chất khí sinh ra?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Sản phẩm của các phương trình:  3, 5, 8 không có khí tạo ra.

Các phương trình 1, 2, 4, 6, 7 tạo khí.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn