Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng hữu cơ sau1 CH3-CH2-OH xrightarrowH2SO

Cho các phản ứng hữu cơ sau1 CH3-CH2-OH xrightarrowH2SO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng hữu cơ sau:

(1) CH3-CH2-OH (xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{{170}^o}C}}) CH2=CH2 + H2O

(2) CH3-CH3+ Cl2 (xrightarrow{{a/s}}) CH3-CH2Cl + HCl

(3) C6H6 + Br2 (xrightarrow{{Fe,{t^o}}}) C6H5Br + HBr

(4) CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

(5) CH3CH2CH2CH3 (xrightarrow{{{t^o},xt}}) CH2=CH-CH2-CH3 + H2

Số phản ứng tách, phản ứng thế, phản ứng cộng lần lượt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Phản ứng thế là phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác.


- Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành hợp chất mới.


- Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

Giải chi tiết:

- Phản ứng tách:

(1) CH3-CH2-OH (xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{{170}^o}C}}) CH2=CH2 + H2O

(5) CH3CH2CH2CH3 (xrightarrow{{{t^o},xt}}) CH2=CH-CH2-CH3 + H2

- Phản ứng thế:

(2) CH3-CH3+ Cl2 (xrightarrow{{askt}}) CH3-CH2Cl + HCl

(3) C6H6 + Br2 (xrightarrow{{Fe,{t^o}}}) C6H5Br + HBr

- Phản ứng cộng:

(4) CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

Vậy số phản ứng tách, phản ứng thế, phản ứng cộng lần lượt là 2, 2, 1.

 Đáp án B

Ý kiến của bạn