Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (đặc, nóng)

Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (đặc, nóng)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau:

a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →                                            b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →

c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →                                         d) Cu + dung dịch FeCl3

e) CH3CHO + H2                                                  f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dd NH3

g) C2H4 + Br2 →                                                                  h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →Fe2(SO4)3 + SO+ H2O

d) Cu + dung dịch FeCl→ CuCl+ FeCl2

e) CH3CHO + H2 Ni, to  ® CH3-CH2OH

f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 →   C5H11O5-CHO + Ag2O ® C5H11O5-COOH + 2Ag

g) C2H+ Br2 → C2H4Br2

Những phản a , b , d , e , f , g có sự thay đổi số oxi hóa 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn