Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phát biểu sau: (1) Nhựa bakelit, poli (vinyl clorua

Cho các phát biểu sau: (1) Nhựa bakelit, poli (vinyl clorua

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Nhựa bakelit, poli (vinyl clorua), poli stiren và tơ capron được sử dụng để làm chất dẻo.

(2) Tripeptit Gly-Ala-Val có phản ứng màu biure với dung dịch Cu(OH)2.

(3) Tất cả các protein đều tan tốt trong nước tạo thành dung dịch keo.

(4) Dung dịch lysin, natri phenolat làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng.

(5) Xenlulozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn.

(6) Xiclopropan, propin và etylen đều làm mất màu dung dịch KMnO4.

(7) Nhiệt độ sôi được sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái qua phải là CH3CHO, C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH.

(8) Tơ nilon-7 (tơ enang) được hình thành từ axit ε-aminoenantoic.

(9) Este isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín và có công thức phân tử là C7H14O2.

(10) Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin).

(11) Khi trên vòng benzen có nhóm thế -COCH3, -OH, -NH2 thì phản ứng sẽ thế dễ dàng hơn ở vị trí ortho và para.

(12) Khi đun nóng etyl clorua với ete khan thì sản phẩm hữu cơ thu được là khí etan.

(13) Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ cumen.

(14) Không thể nhận biết được khí CO và N2 bằng phương pháp hóa học

(15) Hỗn hợp CaF2 và H2SO4 đặc ở nhiệt độ thường ăn mòn được thủy tinh.

(16) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ (xúc tác H+, nhiệt độ) thu được α-glucozơ.

(17) Cho HNO2 vào dung dịch alanin hoặc etyl amin (ở nhiệt độ 0 - 5oC) thì đều có sủi bọt khí thoát ra.

Số phát biểu không đúng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn