Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau đây về quá trình sinh tổng hợp protein

Cho các phát biểu sau đây về quá trình sinh tổng hợp protein

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau đây về quá trình sinh tổng hợp protein:

(1)Luôn diễn ra trong tế bào chất ở cả sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

(2)Tiểu phần bé tiếp xúc trước tiểu phần lớn trong quá trình dịch mã.

(3)Trên cùng một mARN có thể có nhiều riboxom cùng hoạt động.

(4)Mỗi loại riboxom chỉ hoạt động trên những loại mARN nhất định.

(5) Các chuỗi polipeptit đang được tổng hợp trên cùng một mARN ở cùng một thời điểm có số lượng, thành phần axit amin khác nhau.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) đúng vì dịch mã diễn ra tại riboxom, bào quan này chỉ có trongtế bào chất ở cả sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

(2)đúng. Tiểu phần bé tiếp xúc, sau đó tARN mang axit amin mở đầu đi vào, tiểu phần lớn tiếp xúc với mARN và lắp ghép với tiểu phần bé để tạo riboxom hoàn chỉnh.

(3)đúng, trên cùng một mARN có thể có nhiều riboxom cùng hoạt động (hiện tượng poliriboxom).

(4)sai, mỗi loại riboxom có thể hoạt động trên những loại mARN khác nhau.

(5) đúng, các chuỗi polipeptit đang được tổng hợp trên cùng một mARN ở cùng một thời điểm chính là các chuỗi polipeptit đang được tổng hợp ở các riboxom khác nhau. Do các riboxom này có số bộ ba đã trượt qua là khác nhau nên các chuỗi polipeptit do chúng tổng hợp tại cùng 1 thời điểm có số lượng, thành phần axit amin khác nhau. Lưu ý là sau khi mỗi riboxom đều trượt hết chuỗi thì các chuỗi polipeptit do chúng tổng hợp đều giống nhau.

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn