Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a) Glucozơ và saccar

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a) Glucozơ và saccar

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn , màu trắng ,có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozo  trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(f) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) Sai. Vì glucozo không màu

(d) Sai. Vì Saccarozo thủy phân tạo glucozo và fructozo còn tinh bột tạo Glucozo

(f) Sai. Vì Saccarozo không phản ứng tạo sobitol

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn