Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau về đột biến gen phát biểu nào sau

Cho các phát biểu sau về đột biến gen phát biểu nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau về đột biến gen; phát biểu nào sau đây chưa chính xác?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về đột biến gen:


+ Nhân tố gây đột biến


+ Điều kiện biểu hiện của đội biến gen

Giải chi tiết:

A đúng, các chất đồng đẳng của nucleotit có thể gây đột biến thay thế cặp nucleotit.

B đúng, đột biến trong giai đoạn này có thể dẫn tới cơ thể mang gen đột biến ở các tế bào sinh sản.

C sai, 5BU là chất đồng đẳng của T nên gây đột biến thay thế cặp A-T thành G-X → chỉ thay đổi bộ ba mang đột biến.

D đúng, còn phụ thuộc điều kiện môi trường, gen đột biến là lặn hay trội…

Chọn C

Ý kiến của bạn