Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau1 Xenlulozơ có dạng hình sợi không

Cho các phát biểu sau1 Xenlulozơ có dạng hình sợi không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Xenlulozơ có dạng hình sợi, không màu.

(2) Xenlulozơ không tan trong nước nhưng tan trong nước Svayde.

(3) Thủy phân xenlulozơ thu được fructozơ.

(4) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

(5) Xenlulozơ là polisaccarit.

Số phát biểu sai


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về xenlulozơ.

Giải chi tiết:

(2), (4), (5) đúng.

(1) sai vì xenlulozơ có màu trắng.

(3) sai, thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

Vậy có 2 phát biểu sai (1, 3).

Đáp án B

Ý kiến của bạn