Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho) X

Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho) X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho)

X + 4NaOH → Y + Z + T + 2NaCl + X1

Y + 2[Ag(NH­3)2]OH →  C2H4NO4Na + 2Ag + 3NH3 + H2O

Z + HCl →  C3H6O3 + NaCl

T + Br2 + H2O →  C2H4O2 + X2

Phân tử khối của X là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phản ứng 1 : thủy phân với NaOH tỉ lệ mol 1 : 4 tạo ra 2NaCl

=> X có 2 nhóm COO và 2 gốc Cl

Dựa vào phản ứng thứ 2 : C2H4NO4Na là NH4OOC-COONa

=> Y là OHC-COONa

Dựa vào phản ứng thứ 3 => Z là muối hữu cơ

=> Z có thể là HOC2H4COONa

Phản ứng 4  : oxi hóa bằng nước Brom => T là CH3CHO →  CH3COOH

X có thể là: Cl2CH-COOC2H4COOCH=CH2

=> MX = 227g

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn