Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phương trình hóa học sau1 Fe + 3Cl2 xrightarrow

Cho các phương trình hóa học sau1 Fe + 3Cl2 xrightarrow

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương trình hóa học sau:

(1) Fe + 3Cl2 (xrightarrow{{{t^0}}}) 2FeCl3

(2) 2Fe + 6H2SO4 đ,nguội → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

(3) Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

(4) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(5) Fe + ZnCl2 → FeCl2 + Zn

Có bao nhiêu phương trình có thể xảy ra?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào TCHH của sắt (T59,60 – SGK Hóa 9):


+ Sắt tác dụng với Cl2 tạo thành FeCl3.


+ Sắt tác dụng với axit loãng tạo muối sắt(II), không tác dụng với HNO3, H2SO4 đ,nguội.


+ Sắt tác dụng với muối của kim loại kém hoạt động hơn tạo thành dung dịch sắt và giải phóng kim loại trong muối.

Giải chi tiết:

(1) Sắt tác dụng với Cl2 tạo thành FeCl3, phản ứng xảy ra.

(2) Sắt không tác dụng với H2SO4 đ,nguội, phản ứng không xảy ra.

(3) Kim loại đồng hoạt động kém hơn sắt nên phản ứng xảy ra.

(4) HCl là axit loãng, sắt tác dụng với axit loãng tạo muối sắt(II), phản ứng xảy ra.

(5) Kim loại kẽm hoạt động mạnh hơn sắt, phản ứng không xảy ra.

Đáp án C

Ý kiến của bạn