Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phương trình phản ứng: (1) dung dịch FeCl2</su

Cho các phương trình phản ứng: (1) dung dịch FeCl2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương trình phản ứng:

(1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 dư  →                 

(2) Hg + S  →        

(3) F2 + H2O  →                                                                    

(4) NH4Cl + NaNO2  đun nóng →

(5) K + H2O →                                                                     

(6) H2S + O2 dư  đốt →

(7) SO2 + dung dịch Br2 →                                                  

(8) Mg + dung dịch HCl →    

(9) Ag + O3 →                                                                      

(10) KMnO4  nhiệt phân →

(11) MnO2 + HCl đặc →                                                      

(12) dung dịch FeCl3 + Cu →

Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

FeCl2   + 3AgNO3 dư  -> 2AgCl  + Fe(NO3)3  + Ag

Hg  + S  -> HgS

2F2  + 2H2O  -> 4HF  + O2

NH4Cl + NaNO2   đun nóng  ->NaCl +  N2  + 2H2O

2K  + 2H2O  -> 2KOH  + H2

2H2S + 3O2 dư  đốt  -> 2SO2 + 2H2O

SO2  + Br2  + 2H2O  -> 2HBr  + H2SO4

Mg  + 2HCl  -> MgCl2   + H2

2Ag   + O3  -> Ag2O  + O2

2KMnO4 nhiệt phân  -> K2MnO4  + MnO2   + O2

MnO2  + 4HCl  -> MnCl2  + Cl2  + 2H2O

2FeCl3  + Cu  -> 2FeCl2  + CuCl2

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn