Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các polime sau polietilen polivinyl clorua cao su l

Cho các polime sau polietilen polivinyl clorua cao su l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các polime có thể nối với nhau thành:


- Mạch không phân nhánh: amilozơ, …


- Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen, …


- Mạch mạng không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit, …


Lưu ý: xét sự phân nhánh của toàn mạch polime chứ không phải mạch cacbon của mắt xích.

Giải chi tiết:

Các polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là: polietilen; poli(vinyl clorua); nilon-6,6; xenlulozơ.

Vậy có 4 polime có cấu trúc mạch không phân nhánh.

Đáp án D

Ý kiến của bạn