Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sơ đồ phản ứng sau            A + H2 → B       

Cho các sơ đồ phản ứng sau            A + H2 → B       

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

            A + H2 → B

            A + H2O ⇄ B + C

            A + H2O + SO2 → B + …

            C → B + …

Biết A là chất khí ở điều kiên tiêu chuẩn. Các chất A, B, C lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp chương Halogen.

Giải chi tiết:

A là Cl2; B là HCl; C là HClO.

PTHH:

            Cl2 (A) + H2 (xrightarrow{{a/s}}) 2HCl (B)

            Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO (C)

            Cl2 + 2H2O + SO2 → 2HCl + H2SO4

            2HClO (xrightarrow{{a/s}}) 2HCl + O2

Đáp án C

Ý kiến của bạn