Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sơ đồ phản ứngE + NaOH xrightarrowt^o X + YF +

Cho các sơ đồ phản ứngE + NaOH xrightarrowt^o X + YF +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sơ đồ phản ứng:

E + NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) X + Y

F + NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) X + Z

Y + HCl (xrightarrow{{}}) T + NaCl

Biết: E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; E và Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME < MF < 175.

Cho các phát biểu sau:

(a) Nhiệt độ sôi của E thấp hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH.

(b) Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

(c) Hai chất E và T có cùng công thức đơn giản nhất.

(d) Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

(e) Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.

Số phát biểu đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(HCOOC{H_3}left( E right) + NaOHxrightarrow{{{t^o}}}C{H_3}OHleft( X right) + HCOONaleft( Y right))

({(COOC{H_3})_2}left( F right) + 2NaOHxrightarrow{{{t^o}}}2C{H_3}OHleft( X right) + {(COONa)_2}left( Z right))

(HCOONaleft( Y right) + HCl to HCOOHleft( T right) + NaCl)

(a) Đúng, E là HCOOCH3 có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với CH3COOH.

(b) Sai, chỉ có 1 CTCT thỏa mãn F.

(c) Sai, vì:

            + CTPT của E là C2H4O2, CTĐGN là CH2O.

            + CTPT của T là CH2O2, CTĐGN là CH2O2.

(d) Sai, vì Z là (COONa)2 khi đốt cháy chỉ thu được Na2CO3 và CO2, không thu được H2O.

(e) Đúng, vì: (C{H_3}OH + COxrightarrow{{{t^o},xt}}C{H_3}COOH).

Vậy có 2 phát biểu đúng.

Đáp án B

Ý kiến của bạn