Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a<sup>2</sup> + b<sup>2</su

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a<sup>2</sup> + b<sup>2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 1.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: F = ab + bc + 2ca.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn