Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau:       1. Khu giải phóng Việt Bắc được

Cho các sự kiện sau:       1. Khu giải phóng Việt Bắc được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau:

      1. Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập.

      2. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".

      3. Đại hội Quốc dân triệu tập ở Tân Trào.

Hãy sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự thời gian.

      A. 3,2,1                     B. 1,3,2                    C.                    D. 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập (4/6/1945) Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". (12/3/1945) Đại hội Quốc dân triệu tập ở Tân Trào. (Từ ngày 16 đến 17/8/1945)

 Đáp án D: 2;1;3

Ý kiến của bạn