Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các sự kiện sau: 1. Nhật đầu hàng đồng minh không điều

Cho các sự kiện sau: 1. Nhật đầu hàng đồng minh không điều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau:

1. Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện

2. Quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung vào miền Bắc Việt Nam

3. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương.

Hãy sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự thời gian:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1. Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (14/8/1945)

2. Quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung vào miền Bắc Việt Nam (9/1940)

3. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương (9/3/1945)

-> Đáp án: C: 2; 3; 1

Ý kiến của bạn