Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau về mô hình hoạt động của opêron Lac vi k

Cho các sự kiện sau về mô hình hoạt động của opêron Lac vi k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau về mô hình hoạt động của opêron Lac vi khuẩn E.coli:

(1) Gen điều hoà chỉ huy tổng hợp một loại prôtêin ức chế.

(2) Prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành của opêron.

(3) Vùng vận hành được giải phóng, các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN.

(4) Các gen cấu trúc không được phiên mã và dịch mã.

(5) Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hoá chất ức chế.

(6) mARN được dịch mã tạo ra các enzim phân giải lactôzơ.Khi môi trường có lactôzơ thì trình tự diễn ra của các sự kiện là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi môi trường có lactôzơ thì trình tự diễn ra của các sự kiện là:(1) Gen điều hoà chỉ huy tổng hợp một loại prôtêin ức chế.

(5) Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hoá chất ức chế.

(3) Vùng vận hành được giải phóng, các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN.

(6) mARN được dịch mã tạo ra các enzim phân giải lactôzơ.

Các sự kiện (2) và (4) không xảy ra khi môi trường có lactôzơ.

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn