Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các tập hợp M = x in mathbbN|x là bội của 2 N =

Cho các tập hợp M = x in mathbbN|x là bội của 2 N =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các tập hợp: (M = { x in mathbb{N}|x) là bội của (2} ), (N = { x in mathbb{N}|x) là bội của (6} ),  (P = { x in mathbb{N}|x) là ước của (2} ) và (Q = { x in mathbb{N}|x) là ước của (6} ). Mệnh đề nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+) Viết tập hợp bằng cách liệt kê phần tử hoặc sử dụng dấu hiệu chia hết.


+) (A subset B) khi và chỉ khi tất cả các phần tử thuộc tập hợp (A) đều thuộc tập hợp (B).

Giải chi tiết:

Theo đề bài, ta có các tập hợp:

(M = left{ {0;,,2;,,4;,,6;,,8;,,10;,,12; ldots } right})

(N = left{ {0;,,6;,,12;,,18; ldots } right})

(P = left{ {1;,,2} right})

(Q = left{ {1;,,2;,,3;,,6} right})

Do đó, ta có: (N subset M); (P subset Q); (P ne Q)

Vậy mệnh đề đúng là: (M subset N)

Chọn  A

Ý kiến của bạn