Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các thành phần: (1) mARN của gen cấu trúc, (2) Các lo

Cho các thành phần: (1) mARN của gen cấu trúc, (2) Các lo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thành phần:

(1) mARN của gen cấu trúc,

(2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X,

(3) ARN pôlymeraza,

(4) ADN ligaza

(5) ADN pôlymeraza.

Có mấy thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của Opêron Lac ở E.coli?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thành phần tham gia gồm 2 và 3

mARN của gen cấu trúc là sản phẩm không phải là thành phần tham gia

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn