Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hoá như sa

Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hoá như sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hoá như sau:

(1) Trực tiếp làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

(2) Không có khả năng tạo ra một đặc điểm mới cho quần thể.

(3) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể.

(4) Có thể tác động ngay cả khi môi trường sống ổn định qua nhiều thế hệ.

(5) Có thể làm thay đổi tần số tương đối của alen và thành phần kiểu gen của quần thể tương đối nhanh.

(6) Có thể hình thành nhiều đặc điểm thích nghi khác nhau trong cùng quần thể.

Có bao nhiêu thông tin đúng về chọn lọc tự nhiên?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) sai vì CLTN gián tiếp làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

(2) đúng, vì CLTN chỉ chọn lại những một đặc điểm sẵn có trong quần thể.

(3) đúng, CLTN có thể loại bỏ hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể vì đột biến trội biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp và dị hợp.

(4) đúng, khi môi trường sống ổn định qua nhiều thế hệ, CLTN vẫn tác động để củng cố những đặc điểm thích nghi sẵn có.

(5) đúng, CLTN có thể làm thay đổi tần số tương đối của alen và thành phần kiểu gen của quần thể tương đối nhanh.

(6) đúng, nếu môi trường sống không đồng nhất, CLTN có thể hình thành nhiều đặc điểm thích nghi khác nhau trong cùng quần thể.

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn